تیم مدیریت داروسازی خوارزمی

دکتر پیمان ترحمی

مدیرعامل شرکت داروسازی خوارزمی

معاونت تولید

دکتر بهزاد مصطفوی مهر

داخلی: 388
prd.dpt@kharazmipharm.com

معاونت فروش و بازاریابی

دکتر فرخ ارغوانی

داخلی: 255
mrk.dpt@kharazmipharm.com

مدیر تولید

دکتر فرانک اکبری خرم

داخلی: 140
prd.mng@kharazmipharm.com

مدیر آزمایشگاه

دکتر عبدالحسین عسکری

داخلی: 160
qc.mng@kharazmipharm.com

مدیر منابع انسانی و پشتیبانی

جعفر ارجمند

داخلی: 210
hr.mng@kharazmipharm.com

مدیر مالی

اکبر مرادیان

داخلی: 270
acc.mng@kharazmipharm.com

مدیر فناوری اطلاعات

مهندس بابک میثاقی

داخلی: 266
CIO@kharazmipharm.com

مدیر برنامه ریزی و انبارها

مهندس سیدحسن حسینی

داخلی: 265
pln.mng@kharazmipharm.com

مدیر رگولاتوری و توسعه

دکتر ندا سعیداوی

داخلی: 253
reg.mng@kharazmipharm.com

مدیر تضمین کیفیت

دکتر یاشار قزللو

داخلی: 300
qa.dpt@kharazmipharm.com

مدیر طرح و برنامه

مهندس سحرناز قازلی

داخلی: 298
sys.mng@kharazmipharm.com

مدیر صادرات

آزاده نیک نهاد

داخلی: 240
exp.mng@kharazmipharm.com

مدیر تحقیق و توسعه

دکتر الهه جاوید

داخلی: 270
rd.hd@kharazmipharm.com

مدیر فنی و مهندسی

مهندس احسان سعیدی

داخلی: 230
tech.mng@kharazmipharm.com

مدیر خرید خارجی

الهه جعفری

داخلی: 250
comm.mng@kharazmipharm.com

مدیر خرید داخلی

لیلا جانی پور

داخلی: 220
log.mng@kharazmipharm.com

مدیر جامدات 3 (انکولوژی)

سیده معصومه ابراهیمی

داخلی: 190
onco.rd.hd@kharazmipharm.com

مسئول فنی

دکتر فاطمه ولی پور

داخلی: 260
ph.rep@kharazmipharm.com

فهرست