کلوبوتینول

مشخصات دارویی

گروه درمانی نام ژنریک نام تجاری
Cough Suppressants Expectorants Mucolytics and Nasal Decongestants Clobutinol HCL
شکل دارویی دوز بسته بندی
Oral Drops 60 mg/ml 15 ml

کلوبوتینول


عمومی كلوبوتينول براي درمان علامتی سرفه های با علت نامشخص و نيز سرفه های ناشي از تحريكات مختلف بويژ در موارد نارسايی دستگاه تنفس به كار مي رود.
عوارض جانبی
مقدار و نحوه مصرف
هشدارها
کاتالوگ کاتالوگ کلوبوتینول
فهرست