سایکونورم (کلرپرومازین) قرص

سایکونورم (کلرپرومازین) قرص

مشخصات دارویی

گروه درمانی نام ژنریک نام تجاری
Anxiolytic Sedatives Hypnotics and Antipsychotics Chlorpromazine Psyconorm®
شکل دارویی دوز بسته بندی
Tablet 25,100 mg 100

سایکونورم (کلرپرومازین) قرص


عمومی
عوارض جانبی
مقدار و نحوه مصرف
هشدارها
کاتالوگ کاتالوگ سایکونورم (کلرپرومازین) قرص
فهرست