نوریز کاف

مشخصات دارویی

گروه درمانی نام ژنریک نام تجاری
Analgesics Anti-inflammatory Drugs and Antipyretics Acetaminophen/Chlorpheniramine/ Dextromethorphan HBr/ Phenylephrine HCl Noriz Cough®
شکل دارویی دوز بسته بندی
Syrup (160/1/5/2.5) mg/5 ml 60 ml

نوریز کاف


عمومی شربت نوریز کاف خوارزمی بعنوان مسکن، ضد سرفه ، ضد احتقان و ضد حساسیت و در رفع گرفتگی صدا موثر است
عوارض جانبی
مقدار و نحوه مصرف
هشدارها
کاتالوگ کاتالوگ نوریز کاف
فهرست