نوریز کاف (قرص)

مشخصات دارویی

گروه درمانی نام ژنریک نام تجاری
Analgesics Anti-inflammatory Drugs and Antipyretics Acetaminophen/Chlorpheniramine/ Dextromethorphan HBr/ Phenylephrine HCl Noriz Cough®
شکل دارویی دوز بسته بندی
Tablet 500mg/5mg/15mg/2mg 60 ml

نوریز کاف (قرص)


عمومی نوریز کاف خوارزمی بعنوان مسکن، ضد سرفه ، ضد احتقان و ضد حساسیت و در رفع گرفتگی صدا موثر است
عوارض جانبی
مقدار و نحوه مصرف
هشدارها
کاتالوگ کاتالوگ نوریز کاف (قرص)
فهرست