ناپروکسن 250

مشخصات دارویی

گروه درمانی نام ژنریک نام تجاری
Analgesics Anti-inflammatory Drugs and Antipyretics Naproxen 250
شکل دارویی دوز بسته بندی
TABLET 250 mg 100

ناپروکسن 250


عمومی
عوارض جانبی
مقدار و نحوه مصرف
هشدارها
کاتالوگ کاتالوگ ناپروکسن 250
فهرست