لیناگلیپتین / متفورمین / 2.5 / 1000

لیناگلیپتین / متفورمین / 2.5 / 1000

مشخصات دارویی

گروه درمانی نام ژنریک نام تجاری
Antidiabetic Drugs Linagliptin / Metformin / 2.5 / 1000
شکل دارویی دوز بسته بندی
FC Tablet Linagliptin / Metformin / 2.5 mg / 1000 mg 30

لیناگلیپتین / متفورمین / 2.5 / 1000


عمومی
عوارض جانبی
مقدار و نحوه مصرف
هشدارها
کاتالوگ کاتالوگ لیناگلیپتین / متفورمین / 2.5 / 1000
فهرست