لوزارتان 50 / هیدروکلروتیازید 12/5

لوزارتان 50 / هیدروکلروتیازید 12/5

مشخصات دارویی

گروه درمانی نام ژنریک نام تجاری
Analgesics Anti-inflammatory Drugs and Antipyretics Losartan 50 / Hydrochlorothiazid 12.5
شکل دارویی دوز بسته بندی
F.C TABLET 50 mg / 12.5 mg 30

لوزارتان 50 / هیدروکلروتیازید 12/5


عمومی
عوارض جانبی
مقدار و نحوه مصرف
هشدارها
کاتالوگ کاتالوگ لوزارتان 50 / هیدروکلروتیازید 12/5
فهرست