لورکستادین 5

مشخصات دارویی

گروه درمانی نام ژنریک نام تجاری
Antihistamines Desloratadine lorextadin®
شکل دارویی دوز بسته بندی
Tablet 5 mg 30

لورکستادین 5


عمومی
عوارض جانبی
مقدار و نحوه مصرف
هشدارها
کاتالوگ کاتالوگ لورکستادین 5
فهرست