فکسوفنادین

مشخصات دارویی

گروه درمانی نام ژنریک نام تجاری
Antihistamines Fexofenadine
شکل دارویی دوز بسته بندی
Suspension 30 mg 120 ml

فکسوفنادین


عمومی
عوارض جانبی
مقدار و نحوه مصرف
هشدارها
کاتالوگ کاتالوگ فکسوفنادین
فهرست