فلوپد

مشخصات دارویی

گروه درمانی نام ژنریک نام تجاری
Analgesics Anti-inflammatory Drugs and Antipyretics Pediatric Grippe (Psudoephedrine/ Chlorpheniramine Maleate) Fluped®
شکل دارویی دوز بسته بندی
Syrup (10 /0.67) mg/5 ml 60 ml

فلوپد


عمومی
عوارض جانبی
مقدار و نحوه مصرف
هشدارها
کاتالوگ کاتالوگ فلوپد
فهرست