شربت فت لس (ال کارنتین)

مشخصات دارویی

گروه درمانی نام ژنریک نام تجاری
شکل دارویی دوز بسته بندی

شربت فت لس (ال کارنتین)


عمومی
عوارض جانبی
مقدار و نحوه مصرف
هشدارها
کاتالوگ کاتالوگ فت لس شربت (ال کارنتین)
فهرست