دکسترومتورفان پی شربت

دکسترومتورفان پی

مشخصات دارویی

گروه درمانی نام ژنریک نام تجاری
Cough Suppressants Expectorants Mucolytics and Nasal Decongestants Dextromethorphan P Dexpi®
شکل دارویی دوز بسته بندی
Syrup (15/30) mg/5 ml 60 ml

دکسترومتورفان پی


عمومی
عوارض جانبی
مقدار و نحوه مصرف
هشدارها
کاتالوگ کاتالوگ دکسترومتورفان پی
فهرست