جفیتینیب 250

مشخصات دارویی

گروه درمانی نام ژنریک نام تجاری
Antineoplastic Gefitinib 250mg
شکل دارویی دوز بسته بندی
F.C TABLET 250 mg 30

جفیتینیب 250


عمومی
عوارض جانبی
مقدار و نحوه مصرف
هشدارها
کاتالوگ کاتالوگ جفیتینیب 250
فهرست