جارینومت 12.5/ 500

مشخصات دارویی

گروه درمانی نام ژنریک نام تجاری
Antidiabetic Drugs Empagliflozin 12.5/ Metformin 500 Jarinomet
شکل دارویی دوز بسته بندی
FC Tablet Empagliflozin 12.5mg / Metformin 500mg 30

جارینومت 12.5/ 500


عمومی
عوارض جانبی
مقدار و نحوه مصرف
هشدارها
کاتالوگ کاتالوگ جارینومت 12.5/ 500
فهرست