تیوریدازین 25

مشخصات دارویی

گروه درمانی نام ژنریک نام تجاری
Anxiolytic Sedatives Hypnotics and Antipsychotics Thioridazine HCL 25 mg
شکل دارویی دوز بسته بندی
F.C TABLET 25 mg 100

تیوریدازین 25


عمومی
عوارض جانبی
مقدار و نحوه مصرف
هشدارها
کاتالوگ کاتالوگ تیوریدازین 25
فهرست