تیوریدازین 100

مشخصات دارویی

گروه درمانی نام ژنریک نام تجاری
Anxiolytic Sedatives Hypnotics and Antipsychotics Thioridazine HCL 100 mg
شکل دارویی دوز بسته بندی
F.C TABLET 100 mg 100

تیوریدازین 100


عمومی
عوارض جانبی
مقدار و نحوه مصرف
هشدارها
کاتالوگ کاتالوگ تیوریدازین 100
فهرست