تموزولامید 250

مشخصات دارویی

گروه درمانی نام ژنریک نام تجاری
Antineoplastic Temolozomide 250 Temazm 250
شکل دارویی دوز بسته بندی
Capsule 250 mg 5

تموزولامید 250


عمومی
عوارض جانبی
مقدار و نحوه مصرف
هشدارها
کاتالوگ کاتالوگ تموزولامید 250
فهرست