تموزولامید 20

مشخصات دارویی

گروه درمانی نام ژنریک نام تجاری
Antineoplastic Temozolomide 20 mg Temazm 20
شکل دارویی دوز بسته بندی
Capsule 20 mg 5

تموزولامید 20


عمومی
عوارض جانبی
مقدار و نحوه مصرف
هشدارها
کاتالوگ کاتالوگ تموزولامید 20
فهرست