تموزولامید 100

مشخصات دارویی

گروه درمانی نام ژنریک نام تجاری
Antineoplastic Temozolomide 100mg Temazm 100
شکل دارویی دوز بسته بندی
Capsule 100 mg 5

تموزولامید 100


عمومی
عوارض جانبی
مقدار و نحوه مصرف
هشدارها
کاتالوگ کاتالوگ تموزولامید 100
فهرست