بیسمونول (ساب سیترات بیسموت)

بیسمونول (بیسموت ساب سیترات)

مشخصات دارویی

گروه درمانی نام ژنریک نام تجاری
شکل دارویی دوز بسته بندی

بیسمونول (بیسموت ساب سیترات)


عمومی
عوارض جانبی
مقدار و نحوه مصرف
هشدارها
کاتالوگ کاتالوگ بیسمونول (بیسموت ساب سیترات)
فهرست