بیزوپرولول 5 / آملودیپین 5

بیزوپرولول 5 / آملودیپین 5

مشخصات دارویی

گروه درمانی نام ژنریک نام تجاری
Cardiovascular System Bisoprolol 5 / Amlodipine 5
شکل دارویی دوز بسته بندی
F.C TABLET 5 mg / 5 mg 30

بیزوپرولول 5 / آملودیپین 5


عمومی
عوارض جانبی
مقدار و نحوه مصرف
هشدارها
کاتالوگ کاتالوگ بیزوپرولول 5 / آملودیپین 5
فهرست