بیزوپرولول 5 / آملودیپین 10

بیزوپرولول 5 / آملودیپین 10

مشخصات دارویی

گروه درمانی نام ژنریک نام تجاری
Cardiovascular System Bisoprolol 5 / Amlodipine 10
شکل دارویی دوز بسته بندی
F.C TABLET 5 mg / 10 mg 30

بیزوپرولول 5 / آملودیپین 10


عمومی
عوارض جانبی
مقدار و نحوه مصرف
هشدارها
کاتالوگ کاتالوگ بیزوپرولول 5 / آملودیپین 10
فهرست