بیزوپرولول 2/5

مشخصات دارویی

گروه درمانی نام ژنریک نام تجاری
Cardiovascular System Bisoprolol Fumarate 2.5 mg
شکل دارویی دوز بسته بندی
F.C TABLET 2.5 mg 30

بیزوپرولول 2/5


عمومی
عوارض جانبی
مقدار و نحوه مصرف
هشدارها
کاتالوگ کاتالوگ بیزوپرولول 2/5
فهرست