بیزوپرولول 10 / آملودیپین 5

بیزوپرولول 10 / آملودیپین 5

مشخصات دارویی

گروه درمانی نام ژنریک نام تجاری
Cardiovascular System Bisoprolol fumarate 10 mg / amlodipine 5 mg
شکل دارویی دوز بسته بندی
F.C TABLET 10 mg / 5 mg 30

بیزوپرولول 10 / آملودیپین 5


عمومی
عوارض جانبی
مقدار و نحوه مصرف
هشدارها
کاتالوگ کاتالوگ بیزوپرولول 10 / آملودیپین 5
فهرست