بیزوپرولول 10 / آملودیپین 10

تمازم 20

مشخصات دارویی

گروه درمانی نام ژنریک نام تجاری
Analgesics Anti-inflammatory Drugs and Antipyretics Temozolomide 20mg
شکل دارویی دوز بسته بندی

تمازم 20


عمومی
عوارض جانبی
مقدار و نحوه مصرف
هشدارها
کاتالوگ کاتالوگ تمازم 20
فهرست