بیزوپرولول 10 / آملودیپین 10

بیزوپرولول 10 / آملودیپین 10

مشخصات دارویی

گروه درمانی نام ژنریک نام تجاری
Cardiovascular System Bisoprolol fumarate 10 mg / amlodipine 10 mg
شکل دارویی دوز بسته بندی
F.C TABLET 10 mg / 10 mg 30

بیزوپرولول 10 / آملودیپین 10


عمومی
عوارض جانبی
مقدار و نحوه مصرف
هشدارها
کاتالوگ کاتالوگ بیزوپرولول 10 / آملودیپین 10
فهرست