برن ایز (اسپری سوختگی)

مشخصات دارویی

گروه درمانی نام ژنریک نام تجاری
شکل دارویی دوز بسته بندی

برن ایز (اسپری سوختگی)


عمومی
عوارض جانبی
مقدار و نحوه مصرف
هشدارها
کاتالوگ کاتالوگ برن ایز (اسپری سوختگی)
فهرست