ایبوتاکفن 500/200

مشخصات دارویی

گروه درمانی نام ژنریک نام تجاری
Analgesics Anti-inflammatory Drugs and Antipyretics Iboprofen 200 / Methocarbamol 500 Ibotacfen
شکل دارویی دوز بسته بندی
F.C TABLET 200 mg / 500 mg 50

ایبوتاکفن 500/200


عمومی
عوارض جانبی
مقدار و نحوه مصرف
هشدارها
کاتالوگ کاتالوگ ایبوتاکفن 500/200
فهرست