اورولیموس

مشخصات دارویی

گروه درمانی نام ژنریک نام تجاری
Antineoplastic
شکل دارویی دوز بسته بندی
Tablet 5 mg 30

اورولیموس


عمومی اورولیموس یک سرکوبگر سیستم ایمنی از دسته ی ماکرولیدها می باشد و با مهار فعالیت سلول های خونی خاصی از جمله لنفوسیت های BوTاز فعال شدن سیستم ایمنی و واکنش به سلول های غیر خودی جلوگیری می نماید و بدینوسیله از رد پیوند پیشگیری می نماید.
همچنین این دارو با کنترل فعالیت های بیوشیمیایی درخون می تواند سبب مهار آنژیوژنز و تکثیر سلول های بدخیم و مهار تولید فاکتورهای رشد تومور شود که این امر به کاهش سایز تومورهای لیپومی و برخی تومورهای دیگر کمک بسیاری می نماید.
عوارض جانبی
مقدار و نحوه مصرف
هشدارها
کاتالوگ کاتالوگ اورولیموس
فهرست