آیرونیر – سی

مشخصات دارویی

گروه درمانی نام ژنریک نام تجاری
Nutritional Supplements Ironeer-C
شکل دارویی دوز بسته بندی
Capsule 30

آیرونیر – سی


عمومی (آهن به صورت ملح فروس بیسگلایسینات + فولیک اسید + ویتامین ب 12 + ویتامین ث)
از اتصال آهن با آمینواسید،ترکیبی به نام گلیسین شکل می گیرد. مطالعات حاکی از آن است که جذب شلاته های آهن بیشتر و عوارض گوارشی آن ها کمتر از نمک های آهن است. همچنین این محصولات تداخل کمتری با جذب کلسیم ایجاد می کنند. در معده باز نمی شود و وارد روده شده و جذب می گردند. سازگاری بیماران با این فرم آهن بالاتر از نمک های آهن است.

آیرونیر – سی خوارزمی علاوه بر رفع فقر آهن بدون عوارض گوارشی منبعی غنی از ویتامین سی و ب 12 می باشد.

عوارض جانبی
مقدار و نحوه مصرف
هشدارها
کاتالوگ کاتالوگ آیرونیر – سی
فهرست