کپراکس

مشخصات دارویی

گروه درمانی نام ژنریک نام تجاری
Antineoplastic
شکل دارویی دوز بسته بندی

کپراکس


عمومی
عوارض جانبی
مقدار و نحوه مصرف
هشدارها
کاتالوگ کاتالوگ کپراکس
فهرست