هیدروکسی زین هیدروکلراید

شربت هیدروکسی زین هیدروکلراید

مشخصات

Category Generic Name Brand Name
Antihistamines Lorextadine Desloratadine
Dosage Form Dosage Packing
Syrup 2.5 mg/5ml 120ml
Shelf Life
2 years
فهرست