سیرافلکس

مشخصات دارویی

گروه درمانی نام ژنریک نام تجاری
Nutritional Agents and Vitamins Calcium Syruflex®
شکل دارویی دوز بسته بندی
Syrup 110 mg/ 5 ml 200 ml

سیرافلکس


عمومی
عوارض جانبی
مقدار و نحوه مصرف
هشدارها
کاتالوگ کاتالوگ سیرافلکس
فهرست