تاسینیب (نیلوتینیب)

مشخصات دارویی

گروه درمانی نام ژنریک نام تجاری
Antineoplastic
شکل دارویی دوز بسته بندی

تاسینیب (نیلوتینیب)


عمومی
عوارض جانبی
مقدار و نحوه مصرف
هشدارها
کاتالوگ کاتالوگ تاسینیب (نیلوتینیب)
فهرست