ایبروتینیب 70 , 140 میلی گرم

ایبروتینیب 70 , 140 میلی گرم

مشخصات دارویی

گروه درمانی نام ژنریک نام تجاری
Antineoplastic
شکل دارویی دوز بسته بندی

ایبروتینیب 70 , 140 میلی گرم


عمومی
عوارض جانبی
مقدار و نحوه مصرف
هشدارها
کاتالوگ کاتالوگ ایبروتینیب 70 , 140 میلی گرم
فهرست