امپاگلیفلوزین25 / لیناگلیپتین 5

امپاگلیفلوزین25 / لیناگلیپتین5

مشخصات دارویی

گروه درمانی نام ژنریک نام تجاری
Antidiabetic Drugs Empagliflozin 25/Linagliptin 5
شکل دارویی دوز بسته بندی
FC Tablet Empagliflozin 25 mg /Linagliptin 5 mg 30

امپاگلیفلوزین25 / لیناگلیپتین5


عمومی
عوارض جانبی
مقدار و نحوه مصرف
هشدارها
کاتالوگ کاتالوگ امپاگلیفلوزین25 / لیناگلیپتین5
فهرست