امپاگلیفلوزین 10 / لیناگلیپتین5

امپاگلیفلوزین 10 / لیناگلیپتین5

مشخصات دارویی

گروه درمانی نام ژنریک نام تجاری
Antidiabetic Drugs Empagliflozin 10/Linagliptin 5
شکل دارویی دوز بسته بندی
FC Tablet Empagliflozin 10mg /Linagliptin 5mg 30

امپاگلیفلوزین 10 / لیناگلیپتین5


عمومی
عوارض جانبی
مقدار و نحوه مصرف
هشدارها
کاتالوگ کاتالوگ امپاگلیفلوزین 10 / لیناگلیپتین5
فهرست