سونیسر (سانیتینیب) 25 و 50

سونیسر (سانیتینیب) 25 و 50

مشخصات دارویی

گروه درمانی نام ژنریک نام تجاری
Antineoplastic Sunitinib
شکل دارویی دوز بسته بندی

سونیسر (سانیتینیب) 25 و 50


عمومی
عوارض جانبی
مقدار و نحوه مصرف
هشدارها
کاتالوگ کاتالوگ سونیسر (سانیتینیب) 25 و 50
فهرست