سونیسر (سانیتینیب)

مشخصات دارویی

گروه درمانی نام ژنریک نام تجاری
Antineoplastic Sunitinib Suniser
شکل دارویی دوز بسته بندی
Capsules 25mg , 50mg 28

سونیسر (سانیتینیب)


عمومی سونیسر (سانیتینیب) در موارد زیر کاربرد دارد :

درمان تومور استرومال دستگاه گوارش (GIST) در مواردیکه بیمار ایماتینیب را تحمل نکرده یا بیماری پیشرفت کرده است.
درمان سرطان پیشرفته کلیه (RCC).
درمان تومورهای نورواندوکرین پانکراس پیشرفته، متاستازدهنده یا غیر راجعه (PNET).

عوارض جانبی
مقدار و نحوه مصرف
هشدارها
کاتالوگ کاتالوگ سونیسر (سانیتینیب)
فهرست