جارینومت 5/ 500

مشخصات دارویی

گروه درمانی نام ژنریک نام تجاری
Antidiabetic Drugs Empagliflozin 5/ Metformin 500 Jarinomet
شکل دارویی دوز بسته بندی
FC Tablet Empagliflozin 5 mg / Metformin 500 mg 30

جارینومت 5/ 500


عمومی
عوارض جانبی
مقدار و نحوه مصرف
هشدارها
کاتالوگ کاتالوگ جارینومت 5/ 500
فهرست