جارینومت 12.5 / 1000

مشخصات دارویی

گروه درمانی نام ژنریک نام تجاری
Antidiabetic Drugs Empagliflozin 12.5 / Metformin 1000 Jarinomet
شکل دارویی دوز بسته بندی
Tablet Empagliflozin 12.5 mg / Metformin 1000 mg 30

جارینومت 12.5 / 1000


عمومی
عوارض جانبی
مقدار و نحوه مصرف
هشدارها
کاتالوگ کاتالوگ جارینومت 12.5 / 1000
فهرست