تاسینیب (نیلوتینیب)

مشخصات دارویی

گروه درمانی نام ژنریک نام تجاری
Antineoplastic Nilotinib Tasinib
شکل دارویی دوز بسته بندی
Capsules 200 g 28

تاسینیب (نیلوتینیب)


عمومی تاسینیب (نیلوتینیب) در درمان سرطان لوسمی مزمن ملیوژنوس مقاوم به ایماتینیب کاربرد دارد.
در بیماران مبتلا به CML (لوسمی میلوئید مزمن) بر روی کروموزوم فیلادلفیا استفاده می شود.
نیلوتینیب به بخش کیناز از پروتئین Abl متصل می شود و آنرا غیر فعال می کند.
عوارض جانبی
مقدار و نحوه مصرف
هشدارها
کاتالوگ کاتالوگ تاسینیب (نیلوتینیب)
فهرست