دکتر پیمان ترحمی

           مدیر عامل
 
   
       

CEO@kharazmipharm.com  

          
 
            دکتر مصطفوی مهر

            معاونت تولید
Prd.dpt@kharazmipharm.com

         
   

        

                دکتر فرخ ارغوانی

            معاونت فروش و بازاریابی

          
mrk.dpt@kharazmipharm.com

  

 

       

             

         

        دکتر مصطفوی شهاب

        معاونت QA

 

  qa.dpt@kharazmipharm.com

 

        
      

            مهندس محسن زجاجی

           مدیر فروش

sle.mng@kharazmipharm.com

 

      
     

            آقای مهدی برادران

         مدیر منابع انسانی و پشتیبانی

hr.mng@kharazmipharm.com

 

    

      

      

         دکتر عسگری

        مدیر آزمایشگاه

       

 

                 hr.mng@kharazmipharm.com

 

 

      
 

         مجید رهبری

         مدیر مالی و اقتصادی

acc.mng@kharazmipharm.com

  

     
 

            دکتر فاطمه ولی پور

            مسئول فنی

ph.rep@kharazmipharm.com

   

   
 

           دکتر اکبری خرم

          مدیر تولید

prd.mng@kharazmipharm.com

    

  

 

            لیلا جانی پور

           مدیر تدارکات داخلی

log.mng@kharazmipharm.com

 

 

             مهندس احسان سعیدی
مدیر فنی مهندسی

tech.mng@kharazmipharm.com

     
 
           الهه جعفری

          مدیر بازرگانی حارجی

Comm.mng@kharazmipharm.com

 

      آزاده نیک نهاد

      مدیر صادرات

  Exp.mng@kharazmipharm.com

 

 

      مهندس سید حسن حسینی

 

      مدیر برنامه ریزی و انبارها

 

 

 

  pln.mng@kharazmipharm.com
 

     سحرناز قازلی

    مدیر طرح و برنامه

 
  sys.mng@kharazmipharm.com